Te Purutanga Mauri Pūmanawa Māori Ward

Get to know your candidates in the Te Purutanga Mauri Pūmanawa Māori Ward

Two people are running for one councillor position in Te Purutanga Mauri Pūmanawa (Māori ward)​. They are: